نام واحد :
حمل و نقل میلاد
نوع فعالیت :
حمل بار به تمام نقاط کشور
نام مدیر :
میلاد
آدرس :
تبریز، دروازه تهران، کیلومتر 2
0413637363004136373630
36373536