نام واحد :
حمل و نقل میرحسینی
نوع فعالیت :
پیمانکاری حمل قیر مذاب
نام مدیر :
میرحسینی
آدرس :
کرمان، جاده تهران، بعد از پل
0343261142103432611421
326111136