نام واحد :
تیراژه ماشین
نوع فعالیت :
نمایندگی تیراژه ماشین در تبریزکد 112 راهسا
نام مدیر :
ملکی ، رئیسی نیا
آدرس :
تبریز، دروازه تهران، روبروی پمپ بنزین
0413630247704136302477
36302479