نام واحد :
تیراژه دیزل
نوع فعالیت :
فروش و تعمیر کلیه لوازمات معدنی
نام مدیر :
گزی
آدرس :
اصفهان،
0313385311303133853113
33853112